چراغ روشنایی

چراغ روشنایی

چراغ ها مشتمل بردوتقسیم بندی کلی خیابانی و پارکی که نوع خیابانی قابل نصب در بلوار ها، آزاد راهها، بزرگراهها و جاده های شهری و … را داردکه در ارتفاع 3 تا 14 متر که توسط شرکت ساخته می شود و چراغهای پارکی در پارک ها ، بوستان ها و فضای سبز و محیط های باز تمام ارگان ها اعم از دولتی و غیر دولتی استفاده می شوند.