مبلمان شهری

مبلمان شهری

مبلمان شهری از اثرگذارترین عوامل در فضاهای شهری در ذهن شهروندان هستند ، تاحدی که معمولاً ساکنین و حتی گردشگران مناطق مختلف یک شهر را با مبلمان و زیبایی های مخصوص به آن می شناسند. مبلمان به لحاظ موقعیت ابعاد، تناسب ، رنگ ، فرم ، شکل و حالت در فضاهای شهری تاثیر گذار است ، تا درعین توجه به ابعاد زیبا شناختی شهر ، پاسخ گوی نیازهای استفاده کننده از آن باشد ادراک مبلمان یک خیابان ، باید تاثیر روانی و عاطفی بر افراد در معرض آن بگذارد و احساسات آن را برانگیزد و احساس هویت ، تعلق خاطر و انبساط خاطر نسبت به شهردار و شهروندان زنده سازد.