عرضه برج نوری 12 متری

عرضه مستقیم برج نوری 12 متری

برج نوزی به وسیله ای گفته می شود که از آن به منظور ایجاد نور و روشنایی در فضا های بزرگ و گسترده استفاده می گردد و این وسایل ممکن است در ارتفاعات مختلفی مانند 12

بیشتر بخوانید

عرضه عمده برج نوری 12 متری

برج نوری که به آن برج روشنایی یا دکل روشنایی نیز گفته می شود برای روشنایی بخشیدن به محیط های وسیع طراحی شده و به کار می رود. این برج ها در دو نمونه هد ثابت و هد

بیشتر بخوانید