فوندانسیون پایه روشنایی

نقشه فوندانسیون پایه روشنایی پرتو سازان بدیع

نقشه فوندانسیون های پایه روشنایی شرکت پرتو سازان بدیع برای پایه ها به ارتفاع 2 تا 18 متر در سه شکل پاشنه دار، ذوزنقه ای و مکعب مربع در سایز های مختلف طراحی شده و بر اساس آن تولید می گردد.

بیشتر بخوانید