مرکز پخش برج

مرکز پخش برج روشنایی استادیومی

از مهمترین نیازهای هر استادیومی، بحث تامین روشنایی آن می باشد و برج های روشنایی استادیومی را می توان یکی از مهمترین ملزومات اساسی این استادیوم ها به شمار آورد.

بیشتر بخوانید